ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

Η Sui Generis Environment & Publication και υλικά ή αντικείμενα που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές, ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις καθώς και από έργα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

Τα υλικά αυτά συλλέγονται και μεταφέρονται στην Ανακύκλωση ζυγίζονται, επιθεωρούνται και τοποθετούνται σε μια σειρά ξεχωριστών κατηγοριών όπως για παράδειγμα:

  • Σπασμένα τούβλα και κεραμίδια
  • Ενισχυμένο μπετόν
  • Μη – ενισχυμένο μπετόν
  • Ανάμεικτα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων

Αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να ανακυκλωθούν σε συγκεκριμένους χώρους εναπόθεσης, ανάλογα με την προέλευση τους στις εγκαταστάσεις της Ανακύκλωσης Αδρανών Μακεδονίας σε:

  • Αδρανή υλικά από κατεδαφίσεις κτιρίων
  • Αδρανή υλικά από κατεδαφίσεις βιομηχανοστασίων και βιοτεχνικών χώρων
  • Αδρανή υλικά από ανακαινίσεις κτιρίων
  • Αδρανή υλικά από εκσκαφές
  • Αδρανή υλικά από χωματουργικές εργασίες
  • Αδρανή υλικά από καθαιρέσεις οδοστρωμάτων

Ο μηχανικός και τεχνολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων της εταιρείας την αναγάγουν σε μια από τις ποιο σύγχρονες ευρωπαϊκές μονάδες. Με δυνατότητα ανακύκλωσης σχεδόν 100% του συνόλου των προαναφερθέντων αδρανών υλικών.

Στο πρώτο στάδιο επεξεργασίας, μέσα από ένα σύνολο ενεργειών, γίνεται η διαλογή των υλικών σε αυτά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για το σκοπό που παράχθηκαν, με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά. Καθώς και η απομάκρυνσης στοιχείων όπως ξύλα, πλαστικά, σίδερα, κ.λ.π.

Στα επόμενα στάδια, ξεκινά η διαδικασία (αξιοποίησης) επεξεργασίας και παραγωγής των ανακυκλώσιμων υλικών που περιέχονται στα απόβλητα υλικά. Κατά τη διαδικασία αυτή διαχωρίζετε το πιο λεπτόκοκκο κλάσμα (0-16mm) και το υλικό μεσαίας κοκκομετρίας (16-32 mm), ενώ το υπόλοιπο μεταφέρεται για θραύση μέσω μεταφορικής ταινίας προς δημιουργία υλικού μικρότερης κοκκομετρίας. Το παραγόμενο προϊόν μεταφέρεται σε αποθηκευτικό χώρο μέχρι να διατεθεί και παράγει τελικό καθαρό προϊόν προς χρήση.