ΞΥΛΟ

Το ξύλο είναι ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια. Η ζήτηση έχει αυξηθεί δραματικά στις μέρες μας και αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 50 χρόνια.

Η δασική παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες, με αποτέλεσμα σε όλο τον πλανήτη να έχει αυξηθεί η αλόγιστη υλοτομία και η αποψίλωση των δασών. Η άμεση αντικατάσταση ή αλλιώς η καλλιέργεια «δάσους» για εκμετάλλευση ξυλείας, έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, το οποίο υποβαθμίζεται. 

Από τα παραπάνω, γίνεται προφανές ότι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση του ξύλου γίνεται επιτακτική ανάγκη. 

Παράλληλα με την ανακύκλωση του ξύλου εξασφαλίζουμε ένα καθαρότερο περιβάλλον, επιτυγχάνοντας την μείωση του όγκου των αποβλήτων. Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού που αγνοεί τα οφέλη από την ανακύκλωση του εν λόγω υλικού.
Στην Ελλάδα το ξύλο που ανακυκλώνεται αποτελεί πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτό που απορρίπτεται. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τα προϊόντα για τα οποία αποτελεί την πρώτη ύλη. Σύμφωνα με την νέα νομοθεσία είμαστε υποχρεωμένοι να αυξήσουμε τις ποσότητες ανακυκλούμενου ξύλου με ταχύτατους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια. 

Η πρώτη ύλη για ανακύκλωση ξύλου είναι:
  • Φθαρμένες παλέτες. Από τις 8.000.000 παλέτες που υπολογίζεται ότι διακινούνται ετησίως στην Ελλάδα, το 35%, (περίπου 3.000.000), φθείρονται και πρέπει να ανακυκλωθούν.
  • Ξυλοκιβώτια συσκευασιών κάθε είδους
  • Υλικά οικοδομών κυρίως από κατεδαφίσεις
  • Κλαδιά δέντρων από κλαδέματα ή καθαρισμούς
  • Υπολείμματα από εργαστήρια επίπλων, κ.α.

Η Sui Generis Environment & Publication, συλλέγει την εν λόγω πρώτη ύλη και, κατόπιν επεξεργασίας της, την οδηγεί στην οριστικοποίηση της ανακύκλωσής της.