ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στη συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λαδιών και στη διάθεσή τους με νόμιμο, ασφαλή και περιβαλλοντολογικά ορθό τρόπο για βιομηχανική χρήση, δηλαδή στη παραγωγή βιοκαυσίμων και βιολιπαντικών.
Πιο συγκεκριμένα, όταν τα λάδια έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο ώστε να είναι πια ακατάλληλα για τηγάνισμα, αντί να ακολουθήσουν την διαδικασία των απορριμμάτων, με τις γνωστές σε όλους μας περιβαλλοντικές συνέπειες, συλλέγονται για να καλύψουν ενεργειακές και λιπαντικές ανάγκες.
Τo βιοντίζελ που παράγεται μετά από κατάλληλη επεξεργασία αυτών των λαδιών είναι πιο φιλικό για το περιβάλλον, βιοαποικοδομείται, δεν είναι τοξικό, έχει σχεδόν μηδενική περιεκτικότητα σε θείο, αυξημένη λιπαντικότητα, μειωμένη εκπομπή αιθάλης, μειωμένη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (λόγω του ανανεώσιμου χαρακτήρα του) με συνέπεια την άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Οι εκπομπές ρύπων του βιοντίζελ είναι 40-50% χαμηλότερες από αυτές του ντίζελ με εξαίρεση τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου.
Ταυτόχρονα, με αυτού του είδους την αξιοποίηση (επαναχρησιμοποίηση) χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών μειώνεται η ποσότητα ορυκτών καυσίμων και λιπαντικών που εισάγει η χώρα, με αποτέλεσμα να συνεισφέρουμε στην εξισορρόπηση του ενεργειακού και εμπορικού ισοζυγίου της.
Να σημειωθεί ότι με την προαναφερόμενη διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών εφαρμόζουμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πλήρως ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία και επιβάλλει συγκεκριμένες και αυστηρές διαδικασίες για τη διάθεση των αποβλήτων. ‘Ετσι, συμμετέχουμε στην ανακύκλωση και μάλιστα με πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, που ωθεί στη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α. (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων).